POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Wyjaśnienie pojęć stosowanych w polityce prywatności

 • Właściciel Serwisu” – Władysław Gniewkowski i Andrzej Kuć prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej Zakład Doświadczalno-Produkcyjny Optoelektroniki “OPTEC” s.c. W. Gniewkowski, A. Kuć, ul. Alberta 6E, 16-001 Księżyno; NIP: 5420304608;
 • Użytkownik” – osoba, która zawarła z Właścicielem umowę o założenie Konta
 • Konto” – konto Użytkownika założone przez niego na stronie www.medycyna.sklep.pl zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
 • Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.medycyna.sklep.pl

2. Administrator danych osobowych

Dane osobowe przekazywane Właścicielowi Serwisu przez Klientów i Użytkowników w związku z założeniem Konta i korzystaniem ze Serwisu są przetwarzane przez Właściciela, który zgodnie z RODO jest administratorem tych danych.

Podczas korzystania ze strony zapisywany jest m.in. adres IP osoby przeglądającej stronę, adres strony, z której dana osoba do nas trafiła, a także historia przeglądania strony. Te informacje te są przetwarzane w sposób anonimowy przez narzędzia analityczne stosowane przez Właściciela Serwisu . Inne dane osobowe są przetwarzane tylko wtedy, gdy zostaną nam przez daną osobę przekazane, np. podczas rejestrowania Konta, przesyłania zapytania, a także w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Właściciela Serwisu oraz praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, prosimy o kontakt pod adresem mailowym optec@optec.pl lub telefonicznie na nr (+48) 85 743 74 17

3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3.1 Rejestracja konta

Osoby, które dokonują rejestracji Konta, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia Konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i mogą one zostać usunięte w każdym czasie.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu prowadzenia i obsługi Konta na Stronie Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analizy aktywności Użytkowników na Stronie Serwisu i sposobu korzystania z Konta;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3.2 Odpowiedzi na pytania, wnioski

Umożliwiamy kontakt z nami za pomocą zamieszczonego na Stronie Serwisu formularza kontaktowego. Podanie w nim danych osobowych przez osobę, która kieruje do nas zapytanie, jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia przez nas zapytania lub wniosku.

Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu są wyłącznie upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy Właściciela Serwisu oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa (np. Policja, organy administracji skarbowej). Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Nie będziemy przekazywać danych osobowych Użytkowników Serwisu do państw trzecich ani żadnej organizacji międzynarodowej;

5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres posiadania Konta – dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, jeśli Użytkownik wyrazi na to dobrowolną zgodę. Po usunięciu Konta dane Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zakupów, historia i rozliczenia finansowe oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 2 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Dane osobowe osób odwiedzających stronę www.medycyna.sklep.pl Właściciel Serwisu przechowuje przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, może realizować swoje poniższe prawa przez zgłoszenie żądania na adres admin@optec.pl lub pod numerem telefonu (+48) 85 743 74 17

 • Prawo do cofnięcia zgody
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia każdej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jakiej udzieli Właścicielowi Serwisu . Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Właściciela Serwisu zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jej danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych jej danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych Właściciel Serwisu będzie traktować jako żądanie usunięcia Konta.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.
 • Prawo dostępu do danych
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od Właściciela Serwisu potwierdzenie, czy przetwarza jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, których dostarczyła Właściciela Serwisu, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych,

7. Prawo do wniesienia skargi

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo – jeśli uzna, że jej prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane jej na mocy RODO zostały naruszone – do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu osób korzystających z Serwisu. Informacje te mogą być odczytane przez serwer przy ponownym połączeniu się z Serwisem z danego komputera lub innego urządzenia.

Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klientów oraz Użytkowników; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby korzystającej ze Serwisu i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jej indywidualnych potrzeb;
 • dostosowania części informacji wyświetlanych w ramach Serwisu do zainteresowań danej osoby;
 • tworzenia statystyk oglądalności strony Serwisu, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z Konta oraz Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia oraz jego danych. Informujemy, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Skutkiem takiej konfiguracji będzie jednak utrata dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu lub uniemożliwienie korzystania z niego. Możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji.

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

Właściciel Serwisu rejestruje nr IP komputera, za pośrednictwem którego osoby korzystają ze Serwisu.